Ikona dostępności
PWSZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie

Aktualności

prof. zw. dr. hab. inż. budownictwa Jerzy Szlendak

prof. zw. dr. hab. inż. budownictwa Jerzy Szlendak

21.10.2021 r.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że wykładowca PUZ w Suwałkach (Wydział Politechniczny) otrzymał nominację profesorską. To ogromny zaszczyt i powód do dumy!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 28 września 2021 r. nadał mu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.
 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
 

Jerzy Kazimierz Szlendak


 

prof. zw. dr hab. inż. budownictwa, wybitny projektant, konstruktor i innowator w zakresie budowlanych konstrukcji stalowych, wynalazca i badacz, nauczyciel akademicki, emerytowany profesor Politechniki Białostockiej, aktualnie profesor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach . Urodzony w  Rzeszowie, 21.08.1953, syn Kazimierza  i Genowefy Szlendak z d. Zięba, żona Jadwiga Grażyna Szlendak z d. Bałazy, urodzona 19.02.1952 - mgr inż. budownictwa, absolwentka Politechniki Warszawskiej, właścicielka firmy STAL-PROJEKT. Syn Andrzej Jacek Szlendak urodzony 17.04.1985 - absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie ukończonej z wyróżnieniem, studiował także w National University of Ireland w Galway; CEO: 2010 - 2014 Złote Wyprzedaże S.A., 2014 - Perfect Gym Solutions S.A., 2020 - Co-founder Health Labs Care; wnuki: Gabriel 2016 i Leon 2018. Edukacja: 1960 - 1968 Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie; 1968 - 1973 Technikum Mechaniczno-Elektryczne nr 70 w Rzeszowie; 1973 - 1978 studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, ukończone z wyróżnieniem, gdzie otrzymał dyplom magistra inżyniera budownictwa na podstawie pracy pt. "Nośność dźwigarów cięgnowych typu Jawerth'a (promotor doc. dr inż. Andrzej Gomuliński); 1978 - 1982 studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej; 17.11.1982 stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie konstrukcji metalowych, nadany przez Radę Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Nośność graniczna sprawnych połączeń słupów i rygli o zamkniętych przekrojach prostokątnych" (promotor: prof. zw. dr inż. Jan Bródka); 3.07.2008 stopnień naukowy doktora habilitowanego w zakresie budownictwa - konstrukcji budowlanych nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Modele obliczeniowe węzłów ramowych spawanych konstrukcji stalowych z rur prostokątnych"; 28.06.2021 Rada Doskonałości Naukowej złożyła wniosek do Prezydenta RP o nadanie tytułu naukowego. W dniu 28.09.2021 decyzją Prezydenta RP uzyskał tytuł naukowy. W roku 1977 staż projektowy odbyty w okresie studiów (po 4-tym roku) w firmie Bitnie & Partners w Londynie (UK), prace projektowe dotyczyły zaopatrzenia w wodę miasta Sakaka w Arabii Saudyjskiej; w 1978 staż naukowy (po obronie pracy magisterskiej) na Uniwersytecie Technicznym (TU) Delft w Holandii, udział w pracach naukowych zespołu badawczego prof. J. Wardeniera w ramach programów finansowanych przez CIDECT (Zrzeszenie Europejskich Producentów Rur); 1982 - 1983 konstruktor w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) w Warszawie; 1983 - 2008 adiunkt i starszy wykładowca w Katedrze Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej; 1995 - 2007 adiunkt we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku; 2012 - 2018 profesor nadzwyczajny w Katedrze Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej; od 2008 - profesor nadzwyczajny w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach. Odbyte staże zagraniczne to m.in: 1991- JEP w ramach East European Mangement Teacher Development Programe zawierający "Workshopy"; w Uniwersytecie Erasmus w Rotterdamie, Uniwersytecie w Lancaster, Uniwersytecie w Kopenhadze, Uniwersytecie w Wiedniu (po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego uzyskał certyfikat tego uniwersytetu); 2013 - staż w ramach „Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization” University of California, Berkeley, USA. Działalność zawodowa: 1992 - 1994 zastępca dyrektora (na pół etatu) COMFORT Sp. z o.o. w Białymstoku, która wybudowała około 50 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Dworskiej i ul. Kraszewskiego oraz budynek wielorodzinny przy ul Kraszewskiego w Białymstoku; 1993 - 1998 Dyrektor NASKA sp. z o.o. w Białymstoku; 1998 - Generalny Projektant w STAL-PROJEKT Jadwiga Szlendak. Publikacje: autor 1 monografii pt. Innowacyjne węzły konstrukcji stalowych. PWN, 2019, s. 230, współautor 3 monografii; autor oraz współautor ponad 150 publikacji naukowych w tym np.: Beam-Column welded RHS Connections, Thin-Walled Structures, 12, 1991, 63-80; Static resistance of laser-made, non-welded T RHS joint estimated using the component method. Journal of Constructional Steel Research, Vol. 159, No JCSR 5615, 2019 pp. 574-583 i in.. Autor 2 patentów, w tym węzła przekrycia strukturalnego NASKA zrealizowanego na Przejściu Granicznym w Bobrownikach oraz magazynie wysokiego składowania SM MLEKPOL w Grajewie oraz 2 wzorów użytkowych.  Działalność naukowa i dydaktyczna: kierował 9 grantami w tym KBN i NCBR m.in. 1996 - 1997 prowadzonym w Politechnice Białostockiej projektem badawczym pt. "Statyka ram stalowych o węzłach podatnych wykonywanych z rur prostokątnych; 1997 - współorganizator wraz z prof. Janem Bródką, warsztatu pt. "Połączenia podatne w konstrukcjach stalowych", który odbył się w Politechnice Białostockiej i zapoczątkował cykl konferencji krajowych o tej tematyce; 2001 - 2003 kierownik prowadzonego w Politechnice Białostockiej projektu badawczego KBN pt. "Oszacowanie wpływu obudowy na nośność i sztywność hal stalowych o kratowych i pełnościennych ustrojach nośnych"; 2009 - 2012 również w Politechnice Białostockiej kierownik projektu badawczego NCBR pt. "Kratownice i ramownice stalowe o węzłach kształtowanych laserowo w formie klucz-zamek nie wymagających spawania".  Promotor doktoraty: obronione 2, w trakcie 1, opiekun naukowy 6; prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich: ponad 120; 2008 - członek Rady Naukowej dwumiesięcznika „Nowoczesne Hale”. Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziadzinie budownictwa został w 1983 nagrodzony przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych nagrodą zespołową III stopnia za "Prace teoretyczne i eksperymentalne, zakończone opracowaniem i zastosowaniem metody projektowania konstrukcji stalowych z materiałooszczędnych rur o profilu prostokątnym". Nagrodzony w 2001 r. przez Rektora Wszechnicy Mazurskiej w Olecku pamiątkowym medalem z okazji 10 lecia Uczelni.  W 2015 r. z okazji 10-lecia PWSZ W Suwałkach nagrodzony przez Rektora tytułem Zasłużony dla PWSZ W Suwałkach. Udział w organizacjach naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. 1993 - członek Komisji Nauki PZiTB; 1999 - członek Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN; członek ASCE (American Society of Civil Engineers); 2002 - zaproszony do Komitetu Technicznego (TC10) ECCS "Structural Connections" przez przewodniczącego tego komitetu, prof. ir. F.S.K. Bijlaarda z TU Delft w Holandii a od 2013 przedstawiciel Polski w tym Komitecie; aktywny udział w konferencjach naukowych z zakresu konstrukcji stalowych m.in. w Tokio, Hong-Kongu, Singapurze, Malezji, Chicago, Rio de Janeiro, Istambule oraz w wielu miastach europejskich. Od1988 – uprawniony projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;   2008 - decyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymał tytuł Rzeczoznawcy budowlanego.  Wykonał ponad 1000 opracowań i projektów technicznych konstrukcji budowlanych jako autor oraz jako główny inżynier w firmie NASKA i STAL-PROJEKT w tym ok. 900 projektów budowlanych (PB) i wykonawczo-warsztatowych (PW) konstrukcji oraz ok. 100 opinii technicznych, orzeczeń i ekspertyz, w tym takich jak: konstrukcji instalacji wsporczych fabryki MDF KRONOSPAN Strzelce Opolskie; szklanego budynku-łącznika PWSZ w Suwałkach; konstrukcji stalowej Wytwórni Kwasu Tereftalowego z obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej dla PKN ORLEN S.A. we Włocławku; rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z lądowiskiem dla helikoptera na dachu obiektu; dachu wielofunkcyjnej hali sportowej w Częstochowie; Centrum Handlowo-Usługowego TESCO w Warszawie; Hali Widowiskowo-Sportowej w Wałbrzychu; zadaszenia sceny w ramach przebudowy i rozbudowy Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu; Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie; zajezdni tramwajowej w Olsztynie; polskiego pawilonu EXPO 2015 w Mediolanie; Budynku instalacji odsiarczania spalin (IOS) z kotła nr 9 z konstrukcją wsporczą absorbera i komina w Zakładzie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Oświęcimiu, Centrum Wystawienniczo-Kongresowego G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa (kopuła stalowa pokryta szkłem w części wystawienniczej ma rozpiętość ok. 60 m); instalacji filtracji zawiesiny wapna posodowego w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie. .  Autor wielu analiz odporności ogniowej konstrukcji regałów w centrach logistycznych m.in. dla firm AMAZON, CLIPPER, ZALANDO, AGATA. Autor projektów:  konstrukcji stalowej ramy przestrzennej, głównego stendu badawczego Katedry Konstrukcji Budowlanych WBiNŚ PB oraz głównego stendu badawczego Centrum Transferu Technologii PUZ w Suwałkach służących do badań konstrukcji budowlanych w skali naturalnej.

Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Centrum Transferu Technologii
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 87 562 84 32, fax: 87 562 84 55
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij