Ikona dostępności
PUZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie pliki z warstwą tekstową są w pełni dostępne, może w nich brakować odpowiedniego formatowania i struktury, np. brak nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
 • Nie wszystkie grafiki i zdjęcia mają prawidłowe alternatywne opisy.
 • Hiperłącza zamieszczone w treści mają nazwy całych linków, które niejasno określają przeznaczenie linku.
 • Materiały wideo zamieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu ani opisów pełnej treści filmu w odrębnym pliku.
 • Formularze nie zapewniają opcji autocomplete lub odpowiednich sugestii korekty błędów.

Wyłączenia

 • Treści archiwalne niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań instytucji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Uczelnię.

Skróty klawiaturowe

Na stronie puz.suwalki.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kruszko.

 • E-mail: dzial.promocji@puz.suwalki.pl
 • Telefon: 729 052 635

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 3. sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje

Brak aplikacji.

Deklaracja dostępności architektonicznej obiektów

Poniżej zamieszczono wykaz budynków PUZ wraz z opisem ich dostępności architektonicznej oraz dodatkowymi informacjami.

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 10

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. T. Noniewicza. Przy schodach prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, natomiast wejście boczne nie posiada podjazdu. Wejście główne posiada drzwi automatycznie przesuwne, które otwierają się samoczynnie po wejściu/wjechaniu w obszar pracy sensora. Przy drzwiach umieszczony jest bezprzewodowy nadajnik systemu wzywania pomocy Call-Hear przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub osób niewidomych i słabowidzących potrzebujących asysty (możliwość wezwania portiera).

Kolejne wejście do budynku od ul. Wigierskiej posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, natomiast wejście od ul. Ciesielskiej nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem od strony ul. T. Noniewicza oraz z tyłu budynku od strony ul. Ciesielskiej znajdują się parkingi z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

2. W holu głównym na parterze budynku po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia, w której można uzyskać pomoc i informację.

3. Komunikacja pionowa w budynku:

- dostęp na podwyższoną część holu (Biblioteka, Poczta, windy) oraz do Centrum Symulacji Medycznej (I piętro) umożliwia winda znajdująca się po lewej stronie od głównego wejścia,

- kolejne 2 windy umożliwiają poruszanie się od poziomu -1 do poziomu 4 (w windach jest możliwość połączenia się z portiernią).

4. Przy drzwiach prowadzących na pierwsze piętro budynku umieszczony jest automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED).

5. W budynku znajdują się 3 toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na parterze i na drugim piętrze oraz na Wydziale Politechnicznym (oznaczone są tabliczkami w alfabecie Braille’a).

6. W dziekanatach znajdują się stanowiskowe pętle indukcyjne (system wspomagania słuchu, umożliwiający osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku).

7. Sale dydaktyczne - wejścia do sal nie posiadają progów, ławki zapewniają możliwość swobodnego korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową; sale wyposażone są w rzutniki, ekrany oraz nagłośnienie.

8. Uczelnia zapewnia wsparcie Pełnomocnika ds. studentów z niepełnosprawnościami:

pokój 218, tel. 729 052 629, e-mail: pelnomocnik.niepelnosprawnych@puz.suwalki.pl.

9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

10. Ewakuacja - w budynku znajdują się krzesła ewakuacyjne Stryker do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami lub rannych z wielokondygnacyjnego budynku oraz wózek inwalidzki.

11. W budynku można skorzystać z bezpłatnych usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM); należy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Uczelnia umożliwia korzystanie z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przez osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się.

12. Biblioteka uczelni wyposażona jest:

 • w urządzenia ułatwiające osobom z niepełnosprawnością korzystanie z bibliotecznych zasobów i usług:

- bezprzewodowy nadajnik systemu wzywania pomocy Call-Hear,

- stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu;

- biurko z regulowaną wysokością, które dopasowuje wysokość blatu do indywidualnych potrzeb użytkownika;

- krzesło profilaktyczno-rehabilitacyjne z możliwością regulacji we wszystkich płaszczyznach;

- monitor dotykowy (obraz Full HD, podświetlenie LED, szybki czas reakcji, wbudowane głośniki);

- trzy typy klawiatur: klawiatura dla osób słabowidzących, klawiatura kompatybilna z oprogramowaniem udźwiękawiającym tekst oraz klawiatura wyposażona w 6 rodzajów nakładek, pozwalających korzystać z komputera osobom z różnymi niepełnosprawnościami;

- myszka specjalistyczna Big Track umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością ruchową łatwe i precyzyjne poruszanie się kursorem po ekranie monitora;

- słuchawki z mikrofonem do pełniejszego odsłuchu wszelkich potrzebnych treści oraz słuchawki bezprzewodowe;

- program udźwiękawiający tekst (polskojęzyczny syntezator mowy), który osobom niedowidzącym i niewidomym umożliwia pełne korzystanie ze zbiorów cyfrowych i z zasobów Internetu, ponieważ odczytuje każdy zaznaczony na monitorze tekst;

- szybki skaner umożliwiający przekształcanie tekstów drukowanych do plików elektronicznych, które za pośrednictwem programu udźwiękawiającego mogą zostać odczytane osobie z dysfunkcją wzroku;

- dwa skanery ręczne umożliwiające skanowanie dokumentów i zapisywanie skanów na karcie microSD, plik wyjściowy JPG lub PDF;

- stacjonarny, regulowany powiększalnik tekstu z podświetleniem;

- trzy mobilne powiększalniki tekstów, w tym jeden elektroniczny dostosowany do różnych wad wzroku, umożliwiający płynne powiększanie obrazu (od 1,5 do 18-krotnego) oraz zapis czytanego tekstu w formie cyfrowej, np. zdjęcia;

 • w materiały dydaktyczne ułatwiające naukę osobom z niepełnosprawnością:

- dostęp do wielodziedzinowych baz danych i serwisów tematycznych, które umożliwiają lekturę materiałów naukowych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu bez konieczności wychodzenia z domu;

- w bogatą, różnogatunkową kolekcję ponad 1500 audiobooków, które można wypożyczać poprzez katalog on-line lub słuchać w bibliotece.

Budynek przy ul. Sejneńskiej 30

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością i szczególnymi potrzebami. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku.

Dom Studenta, ul. Szkolna 2

1. Przy schodach prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

2. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest bezprzewodowy nadajnik systemu wzywania pomocy Call-Hear przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub osób niewidomych i słabowidzących potrzebujących asysty (możliwość wezwania portiera).

3. W holu głównym na parterze budynku naprzeciwko wejścia głównego znajduje się portiernia, w której można uzyskać pomoc i informację.

4. W holu głównym na parterze na lewo od wejścia głównego znajduje się tablica tyflograficzna.

5. W budynku znajdują się 2 windy oraz schodołaz gąsienicowy.

6. Na parterze budynku dostępny jest pokój mieszkalny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

7. Wszystkie pomieszczenia w budynku, w tym pokoje mieszkalne, nie posiadają progów, co zapewnia możliwość swobodnego poruszania się osobom z niepełnosprawnością ruchową.

8. Na parterze znajduje się także ogólnodostępna łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

9. Na parterze znajdują się również 2 pomieszczenia (w tym aula) wyposażone w pętlę indukcyjną, czyli system wspomagający słuch, umożliwiający osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku.

10. Ewakuacja - w budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne Stryker do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami lub rannych, a także wózek inwalidzki.

Wydział Nauk Społecznych
Wydział
Nauk Społecznych
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Laboratorium Chemii Spożywczej i Budownictwa
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy
Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 729 052 615
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij