Ikona dostępności
PUZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie
Menu

Zasady i warunki rekrutacji

Rekrutacja kandydata na studia w PUZ w Suwałkach w 8 krokach

ETAP PIERWSZY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Krok 1. Załóż konto kandydata w systemie IRK

Wiedz, że:

 • przed przystąpieniem do rejestracji kandydat musi posiadać własny adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • aby rejestracja przebiegała szybko i sprawie przy wypełnianiu danych do rejestracji wybierz stopień studiów, które chcesz podjąć na naszej Uczelni;
 • zarejestrujesz się do systemu, podając podstawowe dane;
 • po rejestracji musisz aktywować konto. W tym celu wejdź na swoją pocztę elektroniczną i kliknij w link aktywujący konto.
Krok 2. Zaloguj się do swego konta w systemie IRK
Krok 3. Wypełnij formularz i wydrukuj go

Wiedz, że aby wypełnić formularz i móc go wydrukować należy poprawnie wprowadzić dane we wszystkich zakładkach.

Uzupełnij następujące etapy rekrutacji : (pomoc w wypełnianiu formularza rekrutacyjnego dla studentów z zagranicy)

a) dane osobowe
Podać należy podstawowe dane, takie jak: imię, nazwisko, dane teleadresowe, obywatelstwo, numer i seria dowodu itp.

b) zdjęcie
Przypominamy, iż plik ze zdjęciem musi być w formacie JPEG o rozdzielczości 800 pikseli na szerokość oraz 1000 pikseli na wysokość.

c) wybierz kierunek
Na początku należy wybrać wydział – następnie formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) – na koniec kierunek studiów i zaakceptować swój wybór.

d) wykształcenie
Należy wprowadzić dane o ukończonej szkole i zdawanej maturze.

e) dyplom
Zakładkę wypełniają tylko kandydaci rejestrujący się na II stopień studiów magisterskich.

f) wyniki
Należy wybrać zdawane przedmioty na maturze określić ich poziom, tryb i wprowadzić uzyskane procenty/ oceny.

g) opłata
W zakładce podane są dane do przelewu za opłatę rekrutacyjną. System IRK daje możliwość pobrania wypełnionego druku opłaty.

h) wydruki
Po prawidłowo wypełnionym formularzu system IRK wygeneruje podanie w pliku PDF, należy go pobrać i wydrukować.

Krok 4. Wnieś opłatę rekrutacyjną

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2022/2023 wynosi 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na wszystkie kierunki studiów.

Opłaty rekrutacyjne mają być wnoszone na indywidualne konta przypisane do poszczególnych kandydatów oraz kierunków studiów. Kandydat zapisując się na studia otrzyma przypisany numer konta, na który ma wnieść opłatę.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłaty rekrutacyjne księgowane są w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata w każdy piątek (kolejny po dokonaniu wpłaty).
Wpłat można dokonywać we wszystkich placówkach bankowych i pocztowych na terenie całego kraju. Istnieje możliwość wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej w oddziale pocztowym znajdującym się w budynku Uczelni (parter).

ETAP DRUGI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Krok 5. Czekaj na wyniki rekrutacji

O tym, czy zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia dowiesz się przede wszystkim ze swojego konta w systemie IRK oraz otrzymasz wiadomość na adres e-mail, który podałeś w systemie IRK.

Krok 6. Złóż dokumenty

Aby zostać przyjętym na studia, musisz złożyć komplet wymaganych dokumentów, w wiązanej białej teczce. Na teczce powinny być umieszczone następujące informacje: imię/imiona, nazwisko, adres do korespondencji oraz wybrany kierunek i tryb studiowania (stacjonarny).

W teczce musi znajdować się:

 1. podanie kandydata wygenerowane z Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK);
 2. świadectwo dojrzałości lub poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów - w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia;
 3. dyplom ukończenia studiów lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów - w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia;
 4. suplement do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - w przypadku kandydata na studia II stopnia studiów magisterskich
 5. fotografia w wersji elektronicznej na płycie CD - plik ze zdjęciem w formacie JPEG (rozdzielczość 800 pikseli na szerokość oraz 1000 pikseli na wysokość), plik ze zdjęciem oraz płyta podpisana numerem PESEL kandydata,
 6. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku studiów, (Uczelnia wystawia skierowanie na badania lekarskie kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia w trakcie składania dokumentów na wybranych kierunkach),
 8. oświadczenie woli studiowania według wzoru określonego zarządzeniem Rektora,
 9. w przypadku kandydata posiadającego maturę lub studia I stopnia uzyskane poza granicami Polski wymaganym jest dostarczenie oryginałów dokumentów oraz ich przetłumaczonych przysięgle kopii.
 10. w przypadku kandydatów na studia II stopnia, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów.

Kandydaci cudzoziemcy podejmujący kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Oprócz kompletu wymaganych dokumentów wymienionych powyżej (dyplomy powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego), kandydat powinien dodatkowo złożyć:

 1. przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 2. polisę ubezpieczeniową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;
 3. Kartę Polaka lub inne dokumenty w przypadku osób wymienionych w art.43 ust.2 i 2a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym– w przypadku kandydatów cudzoziemców podejmujących kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, którzy chcą studiować bezpłatnie na studiach stacjonarnych.
 4. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego lub uzyskają potwierdzenie Studium Języków Obcych, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
Krok 7. Oczekuj na informację i decyzję o przyjęciu na studia

Najpierw otrzymasz informację w systemie IRK o tym, czy znalazłeś się na liście osób przyjętych lub nieprzyjętych na studia.

Krok 8. Rozpocznij naukę na naszej Uczelni

Serdecznie zapraszamy!

W przypadku pytań, wątpliwości służymy pomocą. Prosimy o kontakt w godz. 8.00-15.00:

Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny, II piętro pok. 207
tel. 729 052 618
e-mail: whe@puz.suwalki.pl

Wydział Ochrony Zdrowia, III piętro pok. 317
tel. 729 052 641
e-mail: woz@puz.suwalki.pl

Wydział Politechniczny, parter pok. L2
tel. 729 052 657
e-mail: wp@puz.suwalki.pl

Wydział Nauk Społecznych, I piętro pok. 101
tel. 729 052 644
e-mail: wns@puz.suwalki.pl

Wydział Nauk Społecznych
Wydział
Nauk Społecznych
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Laboratorium Chemii Spożywczej i Budownictwa
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy
Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 729 052 615
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij