Ikona dostępności
PUZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie
Menu

Stypendia

Studenci! Informujemy, że wszystkie załączniki do wniosku o przyznanie pomocy materialnej należy pobrać, uzupełnić i wydrukować
z https://www.puz.suwalki.pl/student/stypendia/dokumenty-do-pobrania/


Po przeanalizowaniu wytycznych MEiN dotyczących progów dochodowych, Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego ustalili następujące progi dochodowe obowiązujące w roku akademickim 2022/2023 do ubiegania się o przyznanie świadczeń socjalnych:

I próg dochodowy: 0,00 zł – 600,00 zł;
II próg dochodowy: 600,01 zł – 850,00 zł;
III próg dochodowy 850,01 zł – 1051,70 zł


Dokumenty niezbędne do uzyskania stypendium socjalnego:

 1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez pełnoletnich członków rodziny w poprzednim roku kalendarzowym;
 2. zaświadczenie z ZUS, KRUS wykazujące dane o wysokości składek zdrowotnych odprowadzonych w ubiegłym roku kalendarzowym;
 3. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
 1. formie opłacanego podatku,
 2. wysokości przychodu,
 3. stawce podatku,
 4. wysokości opłaconego podatku

- w poprzednim roku kalendarzowym;

 1. zaświadczenie z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych oraz hektarach fizycznych ogólnej powierzchni w roku poprzednim;
 2. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 3. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
 1. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
 1. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny;
 2. akt zgonu rodzica;
 3. akt małżeństwa;
 4. w przypadku utraty dochodu – dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;
 5. w przypadku uzyskania dochodu – dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca;
 6. zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie lub uczących się dzieciach, które ukończyły 18 rok życia;
 7. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu
  w poprzednim roku kalendarzowym niepodlegającego opodatkowaniu, tj.:
 1. alimenty na rzecz dzieci,
 2. zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 3. świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 4. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 5. renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 6. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 7. dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
 8. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 9. świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 10. należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 11. dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 12. świadczenie wychowawcze przyznane zgodnie z ustawą z dnia
  11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+),
 13. oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu, wymienione szczegółowo w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz w pouczeniu do oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. wyniósł 3288 zł.


SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

w roku akademickim 2022/2023

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych jest SAMODZIELNY FINANSOWO, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26. rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o tym że nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Obecnie jest to kwota 930,35 zł;


Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o stypendium socjalne

na rok akademicki 2022/2023

(dochód od 0 do 600 zł netto)

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

Od 1 października 2019 roku obowiązuje art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o treści „Rektor (...) odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.”

Kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi dla osoby w rodzinie 600 zł.

W związku z powyższym dołączenie zaświadczenia obowiązuje wszystkich studentów również cudzoziemców, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 600 zł netto).

W przypadku, gdy treść zaświadczenia ogranicza się jedynie do zapisów np.:

 1. nie figuruje w ewidencji tutejszego ośrodka,
 2. nie pobiera świadczeń z pomocy społecznej,
 3. tutejszy organ odmawia wydania zaświadczenia

ten fakt uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - komisja odmawia przyznania stypendium.

Komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny.

.

Cudzoziemcy ubiegający się o stypendium socjalne zobowiązani są do dostarczenia analogicznego zaświadczenia lub decyzji od organu administracji swojego państwa stanowiącego odpowiednik polskich ośrodków pomocy społecznej. Taka decyzja lub zaświadczenie powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.


Świadczenia dla studentów obywateli Ukrainy

objętych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym w szczególności art. 41 ust. 10-12:

„ Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 (Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. będący studentem, może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wydział Nauk Społecznych
Wydział
Nauk Społecznych
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Laboratorium Chemii Spożywczej i Budownictwa
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy
Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 729 052 615
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij