Ikona dostępności
PWSZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie
Menu

Rada Uczelni

Rada to organ Uczelni, do którego zadań należy m.in.:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni;
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
 • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego.

W Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach w skład Rady wchodzą:

Z ramienia Uczelni:

 • dr hab. Przemysław Simiński, prof. PUZ w Suwałkach
 • dr Edyta Kimera, prof. PUZ w Suwałkach
 • dr Maciej Romatowski, prof. PUZ w Suwałkach

Spoza Uczelni:

 • Irena Kisielewska – (Prezes Zarządu Zespołu Biegłych Rewidentów „SPEC” w Suwałkach, prowadzi działalność gospodarczą z zakresu księgowości i ubezpieczeń, członek Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – oddział w Suwałkach, szkoleniowiec z zakresu rachunkowości i finansów).

 • Arkadiusz Soroka (Dyrektor Aquael Sp. z o.o. w Suwałkach, współautor międzynarodowego patentu wykonanego dla firmy Tetra, autor wielu publikacji dydaktycznych).
 • Sylwester Cimochowski (przedsiębiorca, zarządca nieruchomości, radny Rady Miejskiej W Suwałkach, zaangażowany w życie społeczne i sportowe miasta)

oraz:

 • Anna Cichucka, przewodnicząca Samorządu Studenckiego PUZ w Suwałkach

dr hab. Przemysław Simiński, prof. PUZ w Suwałkach

dr hab. Przemysław Simiński rozpoczął pracę w PUZ w Suwałkach w 2008, którą kontynuuje do dziś na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Był jednym z współautorów wniosku o utworzenie kierunku transport w Wydziale Politechnicznym. Prowadzi wykłady na kierunku transport, dotychczas był promotorem 106 prac dyplomowych oraz recenzentem 75 prac. W 2005 roku Pan Przemysław Simiński obronił na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej rozprawę doktorską. W dniu 12 czerwca 2012 r. Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Techniczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Od 2001 r. Pan Simiński pełni służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej w Sulejówku. Z tego tytułu posiada praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu planów finansowych i planowaniu badań w zakresie kształtowania polityki kadrowej i rozwoju innowacji. Od 2013 roku pełni obowiązki zastępcy dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Dodatkowo od 2016 r. pełni także obowiązki szefa pionu rozwoju Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Jest członkiem zwyczajnym: Akademii Inżynierskiej w Polsce, Polskiego Naukowo -Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego oraz Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu.

dr Edyta Kimera, prof. PUZ w Suwałkach

dr Edyta Kimera zatrudniona jest w PUZ w Suwałkach od 2012 r. najpierw jako wykładowca akademicki w Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym, a od października 2013 r. w Wydziale Ochrony Zdrowia jako starszy wykładowca na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia. Dr Edyta Kimera jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa, który został jej nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2012 r. Jest również adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz absolwentką studiów podyplomowych: „Prawa dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych” Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz „Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2013-2015 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia. Od 2016 r. pełni funkcję prorektora ds. studenckich i dydaktyki. Od początku swojej pracy na Uczelni prowadzi zajęcia dydaktyczne, jest promotorem i recenzentem licznych prac licencjackich i magisterskich czy też opiekunem studentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest jednym z opiekunów koła naukowego „Sine Cura”. Obecnie sprawuje opiekę nad samorządem studenckim Uczelni. Pani dr Edyta Kimera jest członkiem Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Obecnie kieruje pracami Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Jest także współtwórcą studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Dr Edyta Kimera jest autorką wielu publikacji polskich i międzynarodowych z zakresu prawa karnego i kryminologii oraz kryminalistyki, jak również recenzentem prac naukowych. Od lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

dr Maciej Romatowski, prof. PUZ w Suwałkach

dr Maciej Romatowski zatrudniony jest w PUZ w Suwałkach od 2005 r. na stanowisku starszego wykładowcy w Wydziale Humanistyczno – Ekonomicznym. Pan Maciej Romatowski ukończył Uniwersytet w Białymstoku uzyskując stopień magistra ekonomii a następnie tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Pan doktor w latach 2006-2007 pełnił funkcje zastępy Dyrektora Instytutu Humanistyczno – Ekonomicznego a następnie w latach 2007-2015 Dyrektora tego Instytutu. Pan doktor współtworzył na uczelni kierunki kształcenia: ekonomia I i II stopnia oraz filologia, jest także Przewodniczącym Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku Ekonomia I i II stopnia, Członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Członkiem Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz członkiem Rady Wydziału. Pan doktor wypromował ponad 200 dyplomantów na studiach licencjackich i magisterskich oraz zrecenzował ponad 200 prac dyplomowych.

Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Centrum Transferu Technologii
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 87 562 84 32, fax: 87 562 84 55
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij